Broń

KASHIIMA NO TACHI

TRADYCYJNA JAPOŃSKA SZERMIERKA

I. KIHON DACHI – KATA PODSTAW
1. Kesa Giri
2. Ashi Barai Ukibune
3. Kiriwari
4. Warizuki
5. Kurai Tachi

II. URA Tachi
1. Men Tachi Zuke
2. Kesa Tachi Zuke
3. Do Tachi Zuke
4. Gedan Kote Dome
5. Kyodachi Kote Giri
6. Sokui Zuke
7. Mikiri Kenchu Tai
8. Naori Taichu Ken
9. Kesa Giri Sode Suri
10. Enbi Ken

III. AISHIN Kumi Tachi
1. Kumi Tachi Kiri Dome
2. Kumi Tachi Seigan
3. Kumi Wakare Warizuki
4. Kumi Tachi Kaeshi Kote
5. Kumi Wakare Taoshi Uchi

IV. JISSEN Tachigumi
1. Tsuki Kaeshi
2. Kiriwari
3. Sokui Tachi
4. Hayanuke Fudo Ken
5. Sode Suri Seigan
6. Gedan Kote Uchi
7. Tsubame Gaeshi
8. Gyaku Kesa
9. Tsubazeri Taoshi
10. Maki Tachi Oikomi

V. KASSEN TACHI
1. Sente Tsuki Age
2. Sente Seigan
3. Sente Tsuki Kaeshi
4. Sente Tsuki Daoshi
5. Sente Enbi Daoshi
6. Jodan Nuki Daoshi
7. Gedan Nuki Daoshi
8. Fudoken
9. Kesa Tsubushi
10. Muniken